La creació de noves estructures

Modificació d'excepcional i extraordinària importància es va operar en la vida del Canal de Pinyana per l'aplicació de l'Ordre Ministerial de 14 de març de 1951.

Aquesta Ordre Ministerial constituïa la Junta Central de Regants del Canal de Pinyana i Sèquia de Fontanet, i aprovava les Ordenances per les quals 1a mateixa havia de regir-ne. Ja des d'alguns anys enrere, i principalment des de la promulgació de l'Ordre de 10 de desembre de 1941 sobre constitució de Comunitats de Regants, es va considerar pel ministeri d'Obres Públiques la necessitat de constituir un Sindicat o Junta Central que agrupés a tots els usuaris de la zona regable a través de les seves respectives Comunitats locals, establint noves estructures i òrgans de govern en, els quals, superant el tradicional règim d'administració a càrrec únic i exclusiu de, els estaments de la ciutat de Lleida, tinguessin entrada i participació representacions de tota la zona regable.
És a dir, de la mateixa manera que en 1758, superant el règim d'administració directe i exclusiu de la Paeria de Lleida, es va constituir la M. Il·ltre. Junta de Sequiatge per a donar entrada en el govern de les aigües als diferents estaments de la Ciutat, creant l'estructura que considerà més adequada a les necessitats d'aquells temps; ara es va estimar la conveniència de dotar als regs del Canal de Pinyana d'altra estructura més conforme als temps d'avui, i així -superant el règim establert en 1758- es va constituir la Junta Central de Regants agrupant a tots els usuaris en Comunitat única i donant entrada en els seus òrgans de govern a representacions de la totalitat dels seus aprofitaments. Es tancava així tot un cicle de dos-cents anys d'existència, i s'iniciava una nova ordenació.
D'aquí, així mateix, la importància de l'Ordre Ministerial que varem comentar, que fa que no puguem parlar en sentit estricte d'una reforma en les Ordenances de la Junta de Sequiatge, sinó més aviat d'un canvi d'estructures i de la seva total mutació.

El fet determinant del canvi va ser, com ja hem dit, la publicació de l'Ordre Ministerial de 14 de març de 1951, a la qual es donaria compliment en 9 de juny del mateix any, en la data del qual es va celebrar l'Assemblea General constituint de la Junta Central de Regantes del Canal de Piñana i Sèquia de Fontanet.
A partir d'aquest moment correspondrà ja a aquesta Junta Central la representació de la totalitat de regants i usuaris d'aquest Canal i Sèquia; la gestió de tots els assumptes d'interès general; entendre el règim i ordenació dels regs; també la conservació, consolidació i millora de les lleres; la formulació de pressupostos i cobrament de cànons per al sosteniment de la Junta Central; etc.

Com es veurà, doncs, ja que totes aquestes competències havien correspongut fins a llavors  la Junta de Sequiatge, la mutació va ser radical. I no només seria en aquest aspecte funcional, sinó que fins i tot es va inscriure a favor de la nova Junta Central la titularitat de l'aprofitament de les aigües. I perquè tot això pogués ser realitat, va haver de declarar-se a aquesta com continuadora d'aquella, i la Junta de Sequiatge de Lleida va haver de fer renúncia de quants drets, privilegis i accions li fossin propis en virtut de justs títols, o hagués pogut adquirir per prescripció, en favor de la Junta Central a la qual haurien d'entendre's referits tots ells per al futur. Es va fer exclusivament excepció de la propietat de la presa, azud i mina de Pinyana, i de les lleres de les sèquies, que es respectarien a favor de la ciutat de Lleida entenent que no era competència de l'Administració resoldre tals extrems que constitueixen matèria de Dret Civil, i si només regular qüestions de competència administrativa, tals com l'ús de les aigües, de les seves lleres, i de la seva administració.