Els origens del canal

No és molt abundant la documentació que disposem. Encara que si suficient. Però és cert que existeixen importants manques històriques.Per a refer el que no consta, i fins i tot per a interpretar clàusules dubtoses en el que figura escrit, s'ofereixen a la nostra consideració diversos camins i diverses hipòtesis. Per la nostra banda optem per aquella que, partint del total respecte al contingut dels textos, millor els completi i més se'ls acomodi, sense extorsionar la lletra dels mateixos.El primer punt a esclarir, en tant que sigui possible, és la determinació de la data que es procedís a l'obertura del Canal, si bé cal considerar que abans de l'execució de l'obra hagué d'intervenir atorgament i llicència real a favor de Pedro Raimundo de Sassala para la seva realització. Aquest fet no suposa, ni pot suposar, cap contradicció amb la donació d'aigües i fonts continguda en la Carta de poblament a favor de la  comuna de Lleida, ja que aquesta es referia a les pròpies del terme i només a elles; mes no a aquelles altres que, com les de Pinyana, eren d'altra procedència, estranyes al terme, i conduïdes fins a ell, no naturalment, sinó per la mà de l'home.Per a aquest atorgament i com data d'execució dels treballs d'obertura del Canal, varem suggerir la data aproximada de l'any 1180, ja sota el regnat d'Alfonso el Casto, i després del privilegi del 21 d'octubre de 1273, que ampliava les concessions anteriors de Ramón Berenguer IV sobre aigües, fonts, boscos, llenyes, etc. Tingui's en compte, a més, que ha de ser anterior a l'any 1190, ja que en aquesta data s'exonera als seus usuaris del pagament de drets de sequiatge el pagament dels quals -per tant anterior- exigeix un previ sistema de regs, no realitzable immediatament, sinó presumiblement iniciat alguns anys enrere.Per altra banda. Pedro Raimundo Cavasèquies, que vivia encara en 1213, quan Pedro 11 confirma la compra que li fes Lleida de la sèquia del Segrià, és lògic suposar hagués mort ja en 1216, data que se subscriuen les concòrdies de Lleida amb Andaní, Alfarras i Almenar, en les quals ja no apareix el seu nom i sí, en canvi, el del seu successor, Pedro de Sassala, com prefecte del Sequiatge. Atenent als anys transcorreguts de 1190 a 1216, i en atenció que la importància de l'empresa no podia ser obra d'excessiva joventut, varem estimar que la data de construcció del Canal no pot ser, tampoc, anterior a l'any 1180 .Quant al caudal d'aquesta sèquia, hagué de ser, al principi, el mateix de la primitiva Sèquia d'Almenar perllongada a través del terme d'Alguaire, fins al pla de Lleida. I, no obstant això, aquest no seria el definitiu Canal de Pinyana. El seu traçat final que, excepte millores, és encara l'actual caudal de la Sèquia Major, no s'establiria fins a 1216. Naturalment que la zona regada de Lleida era, llavors, molt menor que ho és al present, doncs només comprenia les terres dominades per aquesta Sèquia Major. Després, i molt posteriorment s'obririen les lleres de les sèquies del Cap i del Mitjà.